Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Từng Bước Yên Vui

Không sinh cũng không diệt

Không có cũng không không

Vạn hữu từ duyên khởi

Rồi tan vào mênh mông

Thân này đã không thật

Mộng đời biết viễn vông

Cái giả lòng vẫn chấp

Pháp thân càng mịt mùng

Ôi Tứ Vô Lượng Tâm

Giữ lòng không bi lụy

Quên cái ta bé nhỏ

Vượt thoát bể trầm luân

Không sinh cũng không diệt

Không đến cũng không đi

An trú trong hiện tại

Từng bước đời yên vui

Không sinh cũng không diệt

Không có cũng không không

Sáu trần vừa lìa bỏ

Chân Như đường thênh thang.


 


Vào mạng: 4-03-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang