Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
TUỆ CHIẾU
Vi trần nơi Bạt địa
Kết tụ thành Huyền môn
Nhiếp tâm nhờ Lục diệu
Tuệ chiếu tỏ Càn Khôn,
Delhi ngày 3-1-2002

 


Vào mạng: 2-2-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang