Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

      Trường Xuân

Cư sĩ Thoại Hoa


 •  

   

  Ngày qua, từ giã vừa tàn,

  Hôm nay điểm đến, nén nhang một lòng,

  Khấn Chư Phật Tổ, ngưỡng mong,

  Bác ái bao phủ non sông cao đầy,

  Tình thương bát ngát như mây,

   Bình đẳng, Công lý, trưng bầy khắp nơi.

  Từ đây yên sống, thảnh thơi,

  Xuân lòng mãi chiếu sáng ngời, an vui.

  Cùng nhau chia sẻ, ngọt bùi,

  Hương hoa cỏ lạ, toả mùi huyền vi.

  Chư Phật rưới giọt Từ Bi,

  Phổ độ giới tử chuyên trì, thiết tha.

   Công phu Tam muội Di Đà,

  Đến đi về cõi quê nhà Tây phương.

   

     

   

  http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/truongxuan.htm

   

   

   


  Vào mạng: 03-03-2008

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang