Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Bên Trầm Hương

Trôi về đâu những cánh hoa

Nhấp nhô ngọn sóng tới xa, xa vời*

Trôi về đâu những cuộc đời

Giữa vô minh vướng ngậm ngùi trầm luân

Trong thanh tịnh, hận sân dần bỏ

Bên trầm hương sầu khổ sẽ tan

Đường vui, chân bước nhẹ nhàng

Gió vi vu, ánh đạo vàng sáng soi

Trôi về đâu những áng mây

Giữa mênh mông một trời đầy yêu thương

Quanh ta, đời vẫn vô thường

Trong ta cả một đại dương nhiệm mầu

11-18-03

*Buồn trông ngọn nước mới sa

Hoa trôi man mác biết là về đâu

(Kiều)


 


Vào mạng: 1-12-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang