Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Tin Mẹ Mất

Thích Phước Huệ

(Thân tặng Phương Khanh)


Đau khổ sầu thương trong tuyệt vọng

Mẹ mất rồi thôi hỡi còn đâu

Trong đớn đau tay chấp nguyện cầu

Xin cho mẹ sớm về cõi Phật!


 


Vào mạng: 1-8-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu tran