Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
TINH KHÔI
Mây trắng vẫn hằng nhiên
Thoảng nhẹ phớt bên triền
Chim bay nào để dấu
Giữa kỳ diệu vô biên
Hoa nở cõi thần tiên
Xuân đến vẫn tâm thiền
Tinh khôi thơm Thánh Nữ
Dạt dào sáng uyên nguyên!

 


Vào mạng: 3-3-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang