Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
TUYỆT THẾ TINH ANH
Trích Tập thơ GIÓ BỤI

Bao phiền não dạo chơi miền sơn thuỷ

Đem hồng trần, khổ luỵ đổi an nhàn

Lẽ hơn thua xin trả lại trần gian

Lòng thanh thản đón gió ngàn non nước

Trong thầm lặng cùng nhất tâm phát nguyện

Giữa đất trời, giữa cung điện nhiệm mầu

Đừng trao nhau những oán giận, âu sầu

Đừng bày vẽ trò bể dâu thương hải

Cứ thong thả trãi tấm lòng vô ngại

Như càn khôn dẹp cả những bại thành

Đời tuyệt thế long lanh không cấu uế

Kiếp phong trần là thiên thể tinh anh!!!


 


Vào mạng: 18-12-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang