Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
TIÊU DAO
(Trích tập thơ Khoảnh Khắc Rong Rêu)

 

Hoa đào sáng nở bên bờ
Rừng thông trổi nhạc để mờ thế nhân
Ánh tà dương đã thoát thân
Sương mù kín phủ vẫn lần trang kinh
Tiêu dao đứng giữa vạn nghìn
Lững lờ dòng chảy có mình hay không
Chân bước tới vẫn thong dong
 Chân dù có yếu nhưng lòng vẫn đi
Nụ sen Bát-nhã là khi
Sống trong nhịp thở Từ Bi ấy mà
Vẫn bao ngày tháng đi qua
Có em Vô Trụ chói loà Nhất Như!

 


Vào mạng: 1-4-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang