Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tiếng Ru Êm

Thân này rồi sẽ tan đi

Ngày mai ta biết nhắn gì với em

Vui gì những cuộc đua chen

Nhẹ bàn tay tiếng ru êm ban đầu

25-02-05


 


Vào mạng: 4-03-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang