Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
THUYỀN TRÍ HUỆ
Thuyền trí huệ ngược dòng rẽ sóng
Đèn quang minh rạng bóng soi đời
Ai người trồi hụp chơi vơi
Khá mau bám níu vào nơi mé bờ.
Biển trần thế đục nhơ đã lắm
Bao anh hùng chìm đắm khổ nguy
Nước tham một dãy đen sì
Gió cuồng sóng dậy sân si ba đào.
Mãi  xao xuyến tranh nhau vật chất
Phí công linh bùn đất đắp tô
Của trần càng tóm thâu vô
Là càng chôn lấp dưới mô sình lầy.
Lòng tự thị mưu hay kế giỏi
Chuớc phân tranh chia cõi rẽ bờ
Kẻ khôn lấn hiếp người khờ
Ngọn trào tham lợi bấy giờ nổi lên.
Sóng cuồn cuộn vang rền gào thét
Nước chảy nhào xô vẹt lướt phăng
Thương ôi cái bọt trôi lăn
Nhấp nhô mù mịt khi thăng khi trầm.
Lúc biển động tối tăm trời đất
Cõi âu sầu phảng phất u minh
Trần hoàn vạn vật chúng sinh
Âm thầm khổ sở điêu linh khốn nàn.
Trải bao đoạn lầm than tai biến
Ánh triêu dương xuất hiện từ từ
Quang minh rạng rỡ thái hư
Muôn loài ngưng dứt ưu tư kinh cuồng.
Tai nghe tựa tiếng chuông cảnh tỉnh
Mắt thấy xa đủng đỉnh thuyền khơi
Du Tăng khất sĩ ra đời
Chiếc thuyền giáo hội vớt người trần duyên.
Những ai dứt oan khiên túc trái
Mau thoát ra khổ hải, mê tân
Giấc mơ ngàn kiếp tỉnh lần
Lối đi ngàn kiếp bước chân đã dừng.
Đồ vật chất thôi đừng tạo sắm
Cõi đất bùn say đắm làm chi
Giàu sang càng nặng kéo trì
Tiếc thương lưu luyến dứt đi đặng nào.
Sao bằng đặng bước vào thuyền giác
Thể không không giải thoát nhẹ nhàng
Đưa qua bĩ ngạn đạo tràng
Tăng già xứ Phật đất vàng sống chung.
Cõi tịch lạc thung dung ngày tháng
Chẳng còn lo khổ nạn nhiểu nhương
Những là mừng, giận, ghét, thương
Buồn, vui, ưa, muốn, như thường, như không.
Tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi
Cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi
Nợ trần ngày ấy dứt rồi
Tây phương ngày ấy một ngôi sẳn dành.
Kế ngày ấy vãng sanh xứ Phật
Học đạo mầu nhiệm mật huyền vi
Làm Tăng ôm bát đắp y
Vâng hành pháp báu, giữ trì giới nghiêm.
Năng nghiên cứu xét tìm chơn lý
Gắng tham thiền trí huệ phát sanh
Sáng tâm tỏ tánh đành rành
Tinh chuyên nhập định đắc thành thần thông.
Màn huyền bí bên trong hé mở
Máy nhiệm mầu lộ hở dần ra
Rõ ràng đạo quả đâu xa
Chơn tu thành Phật, Phật là người tu.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
******
Vía Phật Thích Ca nhập Niết Bàn.
08-12-2545 (2001)
Thanh Sơn đánh máy
(Trích dẫn Tập San HƯƠNG ĐẠO, do nhóm Gia đình Phật tử
MINH ĐĂNG QUANG xuất bản).

 


Vào mạng: 3-3-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang