Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

      Thỉnh Chuông

Tâm Chơn


 

Cùng bạn hành hương đất Trung Quốc

Đến chùa Hàn Sơn ta thỉnh chuông

Đâu ngờ tiếng vọng ngân trầm lắng

Là chỗ xưa nay chẳng nghĩ lường!

 

Kỉ niệm chuyến hành hương Trung Quốc

Tô Châu ngày 19-09-2007

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/thinhchuong.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang