Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

         Thiền Vào Thu

Cư sĩ Thoại Hoa


 

Lại thêm thu nửa trở về,

Nghĩ thân đất khách mà tê tái buồn.

Nhớ về quê mẹ cội nguồn,

Khi nhìn đôi cánh lá vàng nhẹ bay,

Nhón chân dạo bước vườn ngoài,

Nghiêng mình nhặt lá rụng rơi bên thềm.

Sắp từng chiếc lá gọi tên,

Thì thầm tên lá theo miền thế gian.

Cảnh thu dễ gợi u buồn,

Hỏi sao tâm để rộn ràng triền miên.

Nhắn lòng ta ráng tịnh yên,

Đem sao cho được chữ Thiền vào Thu !

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/bangkhuang.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-10-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang