Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Thầy ơi

Kính tặng Thựợng Tọa Thích Quảng Đức

Bạch Ngọc


 

Thầy ơi cái chết của Thầy

Đã lām con thấy mỗi ngāy mạnh hỏn

Giữ tròn đạo nghĩa lý chơn

Thầy lā gương sáng công ơn vô bờ

Thời gian như nước lững lờ

Trôi qua lặng lẽ không chờ đợi ai

Tên Thầy lịch sử chưa phai

Xác thân tro bụi hồn bay Niẽt Bàn

Lòng con khâm phục muôn vàn

Thân Thầy chịu dựng trăm ngàn đớn đau

Lửa hồng đốt cháy thật mau

Thì bao người nguyện cūng nhau tu hành

Ai rồi củng phải rời cành

Theo lời Phật dạy làm lành vái van

Chúng sanh vui vẻ bình an

Cuộc đời bớt tiếng thở than u sầu

Tạ ỏn Thầy nối nhịp cầu

Cho con biết Phật phép mầu thế gian

Ra vườn ngấm một cành lan

Lòng con luôn nghĩ miên man về Thầy.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/thayoi.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang