Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tha thứ cho con
Mồng 7 Tết Đinh Hợi - 2007

 • Xin mẹ tha cho con, con đã làm mẹ khổ

  Xin cha tha cho con, phải mang tiếng nhục nhằn

  Con nằm đây, lịch gỡ từng tờ, hối cải ăn năn

  Chưa sống nên người, đã làm con bất hiếu

   

  Tiếng ơn cha, xin gởi trên đồi núi

  Tiếng nghĩa mẹ, xin gởi dưới biển đông

  Một ngày mai, con gắng sức ra công

  Dù gian khó, không bao giờ than thở

   

  Một lần này, ngàn lần con xin nhớ

  Một lần này, vạn thuở con không quên

  Đã làm khổ cha, khổ mẹ, khổ anh, khổ chị, khổ em

  Một con sâu, cả nồi canh rẻ rúng

   

  Đêm đêm, chắp tay khấn nguyện

  Ngày ngày, dõi mắt buồn trông

  Nhìn qua cửa sắt dặn lòng

  Vừng đông, bình minh chờ sáng

   

  Xin cha tha cho con

  Xin mẹ tha cho con

  Anh chị đừng buồn

  Đừng trách nghe em

  Xin chắp tay nguyền

  Dù nát lòng son !!!

   


  Vào mạng: 1-3-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang