Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
SUỐI NGUỒN

Con về trên đỉnh Linh Sơn

Uống trăng, hứng gió vui hơn cảnh nghèo

Đâu đây suối chảy, thông reo

Đỉnh chung phú quí bọt bèo ngang qua

Như nhiên trong cảnh không nhà

Ung dung dạo gót, Ta Bà thảnh thơi

Rừng hoa, cỏ nội mây trời

Điểm tô trần thế, dệt đời thanh thanh

Âm vang nhạc khúc vô hành

Ngàn xưa chẳng mất, vẫn thành sắc không!


 


Vào mạng: 1-11-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang