Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Bên Giòng Sông Ni Liên

Bên giòng sông Ni Liên

Trước đôi bờ sinh diệt

Bên giòng sông Ni Liên

Giữa sinh tử luân hồi

Chân Người đi không ngơi

Những bước đầy an lạc

Nhân loại đang chơi vơi

Giữa muôn đường trầm luân.

Sông sâu kia mấy khúc

Đời phù du bao ngày

Bồng bềnh tựa sương khói

Như mây chiều nhẹ bay

Vượt dặm ngàn chân bước

Lòng từ bi chẳng màng

Đạo Vàng Bậc Tỉnh Thức

Truyền về cho muôn sinh

Bên giòng sông Ni Liên

Trước đôi bờ sinh diệt

Nhân loại bao hân hoan

Mưa pháp ban ơn lành

Bên giòng sông Ni Liên

Trước đôi bờ oan nghiệt

Cuộc đời trôi trôi nhanh

Giữa nắng vàng mông mênh

06-02-03


 


Vào mạng: 1-11-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang