Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
SƠN CƯỚC
(Kính Tặng TT. Thích Nguyên Tú)
Biệt phố thị miền hoang vu về lại,
Nhạc rừng ru hồn lạc cõi cuồng thi.
Trời Ðại-Lộc[1] mưa chiều giăng kín nẻo,
Lối Thầy về hoa ngập bước chân đi.

[1] Ðại Lào, Bảo lộc

 


Vào mạng: 16-3-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang