Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
SIÊU TỤC
Cát vàng trong vũ trụ
Tô đẹp cõi Hoa Nghiêm
Tuỳ duyên bày Bảo Sở
Hoang sơ mà dịu êm.
Đá xanh tô lên vách
Voi trắng vẽ nền chùa
Câu kinh mầu nhiệm sống
Vang vọng đời bình yên.
Nhiếp tâm là Tịnh Độ
Lặng lắng khỏi tham thiền
Thiên lương tình pháp lữ
Lòng siêu tục tịch viên!

 


Vào mạng: 3-3-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang