Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

       SẦU RIÊNG

Diệu Tuyền


 

SẦU RIÊNG rụng xuống nhiều gai

Em về rửa hết đắng cay, muộn phiền

Để lòng như đóa Diệu Liên

Nhẹ nhàng, thanh thãn, diệu hiền, thứ tha

 

 

Trở về bên gối mẹ, cha

Bây giờ quên hết cái ta ngày nào

Còn trời, đất, nước, trăng, sao

Là còn lối bước trở vào với tâm.

    

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/saurieng.htm

 

 

 


Vào mạng: 07-02-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang