Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Sám Hối

Lỗi của người, chuyện đâu đáng kể

Lỗi của mình nhớ để vào tâm

Con, từ vô thỉ xa xăm

U mê đã lắm, tối tăm cũng nhiều.

 

Lầm lỗi ấy biết sao kể xiết

Nghĩ lại rồi kinh khiếp nào nguôi

Đường ngay diệu pháp chỉ bầy

Lục căn sám hối quyết dầy công tu.

 

Người con Phật chẳng hề lần lửa

Nguyện chí thành gột rửa nghiệp xưa

Xa lìa ngõ tối, nẻo hư

Đội ơn Từ Phụ, Chân Như hướng về.

 

Lòng thanh thản, tràn trề pháp nhũ

Niệm hồng danh, tháo gỡ sân si

Ngưỡng trông về cửa từ bi

Hộ trì Tam Bảo đời vì muôn sinh

 


Vào mạng: 1-7-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang