Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Phút Chia Ly
8-26-05

Ngậm ngùi thay phút chia ly

Đôi đường sinh tử, ai đi ai về

Đớn đau trăm nỗi ê chề

Có thân có khổ -bốn bề hãi kinh

 

Trời đất rộng, đau thương cùng khắp

Lâm bệnh rồi than khóc hoài công

Ngày ngày vun xới đạo tâm

Gieo trồng thiện nghiệp mới không uổng đời

 

Bát Chánh Đạo rạng ngời vững bước

Phật, Pháp Tăng gắng sức hộ trì

Tương lai nào có lo gì

An nhiên tự tại lối về thênh thang

 

Nhẹ nhàng mây trắng thong dong

Không sinh, không diệt ung dung khắp trời.

 


Vào mạng: 4-9-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang