Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

       Phật và Pháp

Diệu Tuyền


 

Phật ở đâu, pháp ở đâu?

Để con tìm Phật nhiệm mầu ngàn năm

Chung quanh chẳng thấy mống mầm

Chỉ còn lẻ thật âm thầm bên trong

 

Phật từ tiếng nói trong lòng

Pháp là tiếng gió ngoài song, ban chiều

Pháp làm gió thổi hiu hiu

Pháp làm cành lá xoay chiều đẩy đưa

 

Pháp làm chim hót sáng trưa

Để con tỉnh giác say sưa, biếng lười

Phật là ngọc, đá trên đời

Phật cho con thấy một thời Pháp hoa

Pháp là những tiếng hòa ca

Bay lùa theo gió, chan hòa thế gian

 

Pháp là cuộc sống cơ hàn

Pháp là nhung gấm, thế gian đua đòi

Pháp làm tâm tưởng sáng soi

Để cho con thấy muôn loài thế nhân

 

Pháp cho con bước đến gần

Về nơi cửa Phật, xa dần trần ai

Để thân, tâm chẳng lạc loài

Khi con xa cách bên ngoài thế gian...

                           Lancaster General.
                           Oc. 17-04.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/phatvaphap.htm 

 

 

 


Vào mạng: 21-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang