Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Phật Tâm

Diệu Tuyền


 

Trong nhà có Phật bằng tranh

Trong tâm có Phật tánh linh ẩn hình

Trong nhà có Phật tượng hình

Nơi nào để được, cuối mình lạy sâu

Lạnh lùng, tượng chẳng gật đầu

Không lời khuyên nhủ, không câu răn đời

Tranh Phật chẳng nói một lời

Để con nghe được một thời dạy khuyên

Trong tâm con học chử hiền

Con nghe tiếng Phật nối liền với con

Thương mình một chử sắc son

Thương đời sụp đổ núi non chẳng sờn

Kính Phật lòng chẳng tủi hờn

Bước theo lối Phật chẳng mòn bước chân

Mặc đời gian dối bao lần

Mặc đời cay nghiệt, đổ dần nghiệp tan

Thương thân xin chẳng phàn nàn

Thưong đời xin chẳng phai tàn lời khuyên

Tu hành theo hạnh chính chuyên

Bước theo gót Phật về miền Tây phưong

Một lời niệm, một bước đường

Để tâm thanh tịnh, mười phương an lành

Mắt nhìn xa thật tinh anh

Trở về nhìn lại, trong lành, trắng tinh

Không nhơ, không bẩn gợn hình

Không lời soi mói, dơ tình, bẩn tâm

Trong lành, hạnh phúc trăm năm

Để dơ, để bẩn, tối tăm, đục lờ

Không ai biết được chử ngờ

Vô thường sẽ đến, chẳng chờ đợi ai

Nghìn năm, còn mãi sau nầy

Không tu, không giải nghiệp dầy, nghiệp tan.

Không tu, không hết cơ hàn

Không tu không hết nguy nàn tấm thân

Nhìn lên thấy Phật, pháp thân

Nhìn lại, thấy cả chân nhân nhiệm mầu

Tượng hình trở lại in sâu

Trong tâm, trong khảm nhiệm mầu Phật tâm.

 

Oct, 18.04

                 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/phattam.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang