Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Phật Cùng Ta Mỉm Cười

Đời một giòng trôi mãi

Trôi mãi, trôi về đâu

Tròn một vòng oan trái

Ai có hay ngày sau

 

Nếu có giờ vui sướng

Ắt có phút sầu bi

Các pháp đều vô ngã

Luyến tiếc mà làm chi

 

Đời một giòng trôi mãi

Thân có, thân rồi tan

Trọn phận này rong ruổi

Cũng một nấm đất tàn

 

Chánh pháp còn soi sáng

Từng bước chân thảnh thơi

Mỗi quãng đường vô úy

Phật cùng ta mỉm cười.

 


Vào mạng: 1-7-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang