Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Nghe Tiếng Mênh Mông

Nơi vạn hữu tánh không sẵn có

Tướng với hình dẫu có mà không

Lắng lòng nghe tiếng mênh mông

Từ trong tĩnh lặng bềnh bồng hồn thơ

Này bạn hỡi, đừng chờ, đừng đợi

Đời vô thường ngắn ngủi lŕ bao!

Nhủ lòng: dù bước thấp cao,

Con đường tỉnh thức quyết theo tới cùng.

Dẫu gian khó chập chùng trước mặt

Nhiếp tâm ta niệm Phật từ bi

Bát Chánh Đạo nguyện hŕnh trì

Xin về nương tựa, đời vě muôn sinh

12-2002


 


Vào mạng: 1-04-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang