Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
NHÀN DU
Phan duyên giờ đã bỏ
Nẻo về dứt cơn say
Tử sanh tuệ chiếu rõ
Lối Ðạo chính là đây.
Mây trôi quên ngày tháng
Gió cuốn lìa Nhị biên
Cách ly, trần duyên lặng,
Lần theo bước Tam hiền.
Sáng ra vài câu kệ
Chiều về đượm vị Thiền.
Ðổi thay nào nghĩ đến,
Dần bước về Uyên nguyên.
Chân tâm cùng Tín giải
Ðâu còn lạc nẻo về,
Ðể lòng luôn tự tại,
Kết tụ thành Thánh thai.
Delhi ngày 3-1-2002

 


Vào mạng: 2-2-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang