Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

      NGUYỆN

Diệu Tuyền


 

Trong chùa không Phật, không tăng

Để cho Phật tử lố lăng giởn cười

Khả ốmiệng một, đồn mười

Để cho bia miệng tiếng đời cười chê

Mặc đời hôi thối ê chề

Bên ngoài không Phật, xin về trong tâm

 

Đốt lên ngọn đuốc âm thầm

Để tìm ra cội, ra mầm, rể cây

Trở về dựng cột để xây

Hầu tìm ra được gốc cây bồ đề

Ngọn đuốc sáng, thấy đường về

Để cho tỏ rỏ mọi bề bên trong

 

Phật tâm xây dựng ngấm ngầm

Để khi tìm Phật, nghìn năm vẫn còn

Đá mòn, tâm Phật chẳng mòn

Nghìn năm còn đó, vẫn còn ẩn sâu

Phật ở đâu, Pháp ở đâu

Để con tìm Phật nhiệm mầu của con

 

Trong nhà có Phật sơn son

Trong tâm có Phật, núi non sao bằng

Xây chùa, xây tháp, xây lăng

Để cho tỏ rỏ Pháp, Tăng trên đời

Trong tâm có Phật sáng ngời

Để khi con nói toàn lời kệ kinh

 

Để khi trở bước sửa mình

Tâm linh sáng suốt tựa hình ánh sao

Nghìn năm sau, vạn đời sau

Biết đâu con đến, rỏ đâu con về

Từ con đi, rồi con về

Đều do ước nguyện hiện về trong tâm

Montreal - CanadaOct. 18./04 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/nguyen.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-02-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang