Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Nghiệp

Diệu Tuyền


 

Số nghèo vì nợ đã vay

Kiếp nào không trả, kiếp nầy đeo mang

Thế nên số kiếp cơ hàn

Tấm thân cơ cực, muôn vàn đắng cay

Vay rồi phải trả, phải cày

Làm thân trâu ngựa, chân tay chai dần

 

Thô đần, to kệch tấm thân

Đâu còn dáng vóc ngọc vân, trang đài

Để đời khinh bỉ, chê bai

Rác rơm tanh tưởi, đêm ngày lánh xa

Xin đừng oán trách mẹ, cha.

Tại ta vì nghiệp, mới ra cuộc đời.

 

Cha sanh, mẹ đẻ ra rồi

Xin đừng oán trách một lời nghe con

Mẹ, cha cũng muốn vuông tròn

Đâu ngờ nghèo khó để con ra đời

Lổi cha, lổi mẹ con ơi

Vì thân ngủ uẩn, một đời cưu mang

Làm sao thoát kiếp cơ hàn

Xin con cố giử muôn ngàn sạch trong

Đừng cho cặn cáo trong lòng

Để tâm trong sạch, thoát vòng trầm luân

 

Ngày nao con sẽ vui mừng

Tan rồi nghiệp chướng, trâm luân, đọa đày

Vui đi con, trả nợ vay

Không buồn, không khổ, không đày đọa thân

Để cho sáng chói tinh thần

Con đây chấp nhận nghìn lần khổ đau

 

Làm thân rác, để đời sau

Có nhiều phước báu, nghiệp mau trổ hồng

Tạo hoa thơm, đẹp ngoài song

Cho đời ưa ngắm, muôn lòng an vui

Đời sau thân hết dập vùi

Nợ đà trả hết, an vui tâm hồn.

 

Lancaster General Hospital.
Oct. 19.04.........................

                                                                                                      

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/nghiep_DieuTuyen.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang