Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
NGÀY VỀ
Ta đi trên cầu sanh tử
Thời gian nhuộm trắng mái đầu
Ta đi trong lòng trăng sáng
Gánh bao đau khổ lầm than.
Lung linh bạt ngàn sóng vỗ
Cát bụi là cả hành trang
Cỏ hoa muôn trùng vạn điệp
Sáng rực vườn đời mênh mang
Như nhiên bóng hình tỏ rõ
Pháp âm vẫn tại phù sinh
Vỡ tan Nam Kha mộng điệp
Ngày về lòng niệm chân kinh!

 


Vào mạng: 3-3-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang