Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

      NGẮM HOA

Chúc Loan

Kính tặng thầy Thích Trí Thành
Phó trụ trì chùa Định Hương , quận 12

 

  T răng đêm tỏ sáng vòm trời

H oa quỳnh hé nở cho đời sắc hương

I m nghe hương thoảng tứ phương

C ó người thức trắng canh trường ngắm hoa

H oa quỳnh trắng , ánh sao xa

T răng đêm với một mình ta tỏ bày

R ằng giờ đã tỉnh cơn say

I n lời Phật dạy ngày ngày chuyên tâm

T ránh xa khỏi chốn mê lầm

H ướng về pháp nhiệm chơn tâm một đường

A n lành cầu khắp muôn phương

N gười người giác ngộ tỏ tường Phật ân

H ằng mong bao kẻ xa gần

Quay về bờ giác chuyên cần chuyện tu .

 

Bài thơ này đặc biệt ở chỗ khi ráp các chữ cái đầu của mỗi câu lại sẽ thành tên cùa thầy Thích Trí Thành .

 

   

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/ngamhoa.htm

 

 

 


Vào mạng: 14-02-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang