Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
VẠN KIẾP NAN TAO NGỘ
Hằng Hà Sa
Niệm chú trước khi đọc thơ:
Trong bài thơ này
Chân thật diệu hữu là Đức Thích Ca
Còn ngoài ra
Tất cả chỉ là hư cấu
Nếu ai đọc thơ xong
Sân si chiếm cõi lòng
Thì xin tụng: "Yết đế, Yết đế Ba la")
Con xin như vầy:
Xin Ngài đản sanh trở lại.
Ánh hào quang chiếu rọi
Sáng hơn đèn thế kỷ hai mươi.
Cuối thế kỷ hai mươi
Cõi Ta bà có kẻ giả nụ cười
Trong nỗi đau trần thế
Ngày ngày khai kinh kệ
Bằng máy ghi âm
Tám vạn bốn ngàn người đi tìm chân tâm
Qua "Thông tin siêu xa lộ"
Trăm vị Tỳ Kheo giảng, truyền khai ngộ
Bằng thiên lý nhãn truyền hình
Vài giây quảng cáo, ầm ỹ, lẫn lộn với lời kinh
Ngàn ngàn cư sĩ trao đổi thuyết minh
Triết lý Duy thức, Kim cang đoạn hoại
Qua vạn lý nhĩ điện thoại
Không dây!
Kính lạy Ngài xin hãy về đây
Về cõi Ta bà này
Như mấy ngàn năm trước
Như giấc mơ trong lành nguyện ước
Uy nghi dưới gốc Bồ dề
Vĩ đại trên những dòng sông
Potomac, sông Sienne, Volga, Hoàng Hà
Hương Giang, sông Hồng
Nữa lời không nói
Hào quang chiếu rọi
Không điện thoại, truyền hình, siêu xa lộ thông tin
Lành thay, nhân loại vẫn "Thính pháp, Văn kinh"
Chân tâm tái lập
Vệ tinh địa cầu cùng khắp
Hải triều âm: "Như thị ngã văn:
Nhất thời Phật tại Vũ trụ quốc"
Thiện thay, nước mắt trào mà không khóc
Cùng với tam thiên đại thiên
A tu la, Tiên, Thiên
Con nay:
"Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ".
(Niệm chú sau khi làm thơ:
Tác giả nhân ngày đản sanh
Dẫu biết theo kinh
"Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ"
Vẫn hằng mong nhìn hoa nở
Thấy Phật cười
Cuối thế kỷ hai mươi.
Nếu có gì xúc phạm, xin thầm niệm:
"Án ma ni bát di hồng").
Sưu tầm Thanh-Sơn.
(Trích dẫn Đặc san Hoa Nghiêm. VA-1999)

 


Vào mạng: 1-12-2001

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang