Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Âm Vang Một Ngày Mùa Đông

Bỗng dưng bão tuyết giăng đầy

Ngập không gian, ngập tháng ngày không tên

Lòng trầm lặng giấc đông miên

Thoáng nghe nỗi chết đọng trên mi sầu

Tuổi xanh như gió qua mau

Ưu tư cho nặng mái đầu phong sương

An nhiên trước cuộc đoạn trường

Bóng Chân Như đã mười phương rạng ngời

02-24-03


 


Vào mạng: 1-11-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang