Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

         Một ngọn nến vàng

Cư sĩ Thoại Hoa


 

Thắp lên một ngọn nến vàng,

Quên đi những nổi trái ngang cuộc đời.

Chuyện qua tìm hiểu lẽ Trời,

Chuyện sau xin nghiệm những lời Chân Như.

Nhớ Thầy lòng nặng ưu tư,

Còn đâu hình bóng hiền từ cảm thương,

Biết rằng tứ đại vô thường,

Mà sao vẫn mắc nẻo đường bi ai.

Lắng tìm tánh giác Như Lai,

Pháp Môn vi diệu một đài sáng soi,

Gắng đem đạo đến với đời,

Noi gương lập nguyện nhớ lời Ân Sư.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/motngonnen.htm 

 

 

 


Vào mạng: 23-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang