Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
ĐẠO ĐỜI MÊNH MÔNG

Sáng sớm lên trên điện Phật

Não phiền cũng bật kinh cầu

Lạ thay trong đời huyễn hoặc

Hương trầm diệu mật thâm sâu

Thênh thang bên đường bụi cát

Nghe sao tịnh lạc trong lòng

Từ bi, chan hoà sức sống

Ô hay tình người mênh mông!


 


Vào mạng: 1-11-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang