Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Bước Lê Thê Nẻo Luân Hồi
Kính tặng Thầy Thich Tâm Thiện

 • Đói tiền, đói sắc, đói tình

  Đói danh, đói lợi… biết mình là ai

  Đói sao cứ mãi đói hoài

  Càng ăn, càng đói, càng dài si mê!

   

  Đói từ tiền kiếp xa xưa

  Vô minh, hành, thức…thuở chưa chào đời

  Đó đây trăm tiếng gọi mời

  Bước lê thê nẻo luân hồi tử sinh

   

  Mắt nhiễm sắc muôn hình vạn trạng

  Mũi ngửi rồi lòng tưởng xa xôi

  Lưỡi kia nếm vị ngọt bùi

  Tai nghe êm ái tiếng đời xôn xao

   

  Thân xúc chạm, đảo chao ngàn hướng

  Ý lăng xăng như vượn chuyền cành

  Nếu phăng ra đến ngọn ngành

  Tử sinh, sinh tử cũng thành trò chơi.

   

  Tâm kia đã rõ cảnh đời

  Đó đây giả dối nực cười lắm thay!

  Thực hư nào khác đêm ngày

  Bao nhiêu cơn đói bấy rầy chợt tan

   

  Sống đời tự tại bình an…

  01-13-2007

   


  Vào mạng: 1-3-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang