Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
KHUYÊN  EM
Ngước mặt lên em !
Nhìn thẳng cuộc đời
Vì đời là bể khổ chơi vơi
Thương em tôi chỉ đường đi tới
Cố gắng tự mình bước đến nơi.
 
Em nên nhìn lại giữa biển khơi
Trầm luân khổ não biết bao người
Bởi mê nên nhận lầm vọng tưởng
Quên đi chân tánh vốn rạng ngời.
 
Thức tỉnh đi em !
Giữa những giòng đời
Đừng nên ủy mị quá em ơi !
Hoa kia đâu có hai lần nở
Kiếp người nào phải một trò chơi.
 
Kiếp người đâu có được thảnh thơi
Khuyên em nên chớ có buông lơi
Mà phải chuyên cần lo vun xới
Cho hoa Bát nhã mọc phương trời .
 
- 1982

 


Vào mạng: 10-10-2001

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang