Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
HUỆ TÂM KHÚC
Vương Ngọc Long
Non cao tĩnh lự mù sương khói
Bạt tục tiêu dao, đoạn kiếp trần
Há dễ thiền sư tâm trích lệ?
U cư tịch cốc, mõ tràng ngân...
Phù bào khoảnh khắc vòng sanh diệt
Sớm nở đêm tàn tợ kiếp hoa
Thoáng đến chợt đi thân ảnh sự
Cái tâm chưa lập thấy đầu già!
Thanh đạo, tục trần đâu lối rẽ
Muôn dòng xuôi ngược thống trầm luân
Xác thân tầm gửi dây oan trái
Đợi đến bao giờ mới huệ tâm?
Chống cây gậy trúc lên non thẳm
Phiêu dật cầm ca khúc đạo vàng
Tâm bối ngạo hàn sương cốt cách
Thiền môn thơm ngát đóa Kim cang.
Sắc sắc không không đời giả hợp
Mê mê chấp chấp kiếp phù sinh
Lên non nghìn trượng trời cao ngất
Xuống núi trăm tầng đất lạnh tanh.
Đạo căn tiềm ẩn từ duyên nghiệp
Trí huệ cao siêu chứng Niết bàn
Kiến Phật hoa khai tâm tế độ
Pháp luân kinh chuyển ý chiên đàn.
Tâm hương mượn khói dâng lời khẩn
Ngũ giới tường am giải thoát trì
Tam bảo quy y miền Cực lạc
Diệu huyền thế giới đại từ bi.
Suy nguyên: tiểu kỷ từ cao ngạo
Tự chốn tham sân tự ải mình
Bát nhã khai thông dòng chánh đạo
Đăng trình thoát khỏi chốn vô minh.
Lấy thước chân tâm đo hạt bụi
Bụi phàm vi tiểu có từ không
Từ trong cái hữu: hằng vô lượng
Cái sắc huyền không: ngộ cõi Bồng.
Nghiệp chướng tiền sinh hoài ngụp lặn
Vô thường con nước chảy về đâu?
Hằng hà thiên thể luân lưu tán
Vọng niệm chân như: phút nhiệm mầu.
Chung quanh không có nhưng mà có
Thân sắc huyền hư vẫn hữu tình
Tu tĩnh: tìm đâu pho sách kệ?
Minh tâm: quán triệt nghĩa tàng kinh.
Tâm như bọt nước trên ghềnh thác
Sợ hãi, vui buồn biết tự đâu?
Đuốc tuệ soi đường, kinh cứu khổ
Tu thân tích đức diệt u sầu.
Ẩn bóng Liên đài, tâm tịnh giới
Trùng quang mấy nghiệp đá trầm ngâm
Đốt vòng luân hỏa trăng huyền ảo
Dập lửa sân si đất nẩy mầm.
Kê vàng chợp mắt đời hưng phế
Gột lụy trần ai trút lợi tài
Chén đắng quan hoài đêm độc ẩm
Lung linh đáy cốc ánh Dao đài.
Sưu tầm: Thanh-Sơn

 


Vào mạng: 1-12-2001

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang