Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
HÔN CÕI HƯ VÔ  
(Trích tập thơ Khoảnh Khắc Rong Rêu)
 
Em quỳ hôn cõi hư vô
Ôm lòng đại hải nhấp nhô khôn cùng
Em quỳ nghe những hãi hùng
Trao cho ngọc nữ để mừng kết thân
Em quỳ nghiêng hỏi tham sân
Có chi phải lụy để lần đam mê
Em quỳ xem khách cõi về
Bờ vai sương khói Tào Khê vẫn nằm
Em về ngắm ánh trăng rằm
Bao nhiêu buồn giận xa xăm mất rồi
Em về lòng vẫn bồi hồi
Thương cho số kiếp bạc vôi tình đời
Em về không nói nên lời
Hôn lên đất mẹ sáng ngời tâm hoa!

 


Vào mạng: 1-4-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang