Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Hai Tháng Rời Úc Châu
 
Quảng Thanh NN
 

Hai tháng thật trôi mau,

Nhưng dù ở nơi đâu

Tâm con chẳng nhạt màu

Nhớ Ngài cùng Úc Châu.

 

Hai tháng thật dài lâu

Nhưng cũng thật trôi mau,

Xin Ngài chớ ưu sầu

Lúc trời đổ mưa ngâu.

 

Giờ đây con ở đâu,

Con xa tận Mỹ Châu,

Thân tâm là con tàu,

Chuyển giáo pháp thậm sâu

Mong chúng sanh thoát sầu.

 

Dù con ở nơi đâu,

Tâm con luôn nguyện cầu

Mừng Phật Đản năm châu,

Tỏa chiếu ánh đạo màu.

Viết thay sp gởi lời vấn an đến Ngài
Pomaia Italy May 4th 2009

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/phatdan/haithangroiUcchau.htm

 


Vào mạng: 17-05-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang