Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

      Hai Lối Về

Diệu Tuyền


 

Mẹ sinh ra một kiếp người

Đất cho nguồn sống giữa đời trần ai

Trời cao, biển rộng, sông dài

Dưởng nuôi, săn sóc hàng ngày như cha

 

Duyên nào hợp hợp rồi xa

Để đời đượm nét diển ra vô thường

Khổ đau hiện đến trăm đường

Thương đời lệ đổ rơi tuông, nát lòng        

 

Đoạn trường oặn khúc ngàn sông

Ôi đau, ôi đớn giữa lòng thế gian

Người đau ta cũng nguy nàn

Thương đời lòng nguyện ác gian không làm

 

Nguyện lòng không tạo tâm tham

Thất nhân, ác đức ngấm ngầm rời xa

Tội lỗi, xấu hổ tâm ta

Cho đời hận khổ, lòng ta cũng sầu

 

Thấy đời hành động nông sâu

Lựa lời khuyên nhủ, có đâu sai lầm

Thanh tịnh từ ái là mầm

Để ta nuôi dưỡng nghìn năm trên đời

 

Để cho giòng nước rửa trôi

Không sai, không quấy nghìn đời trong ta

Mai nầy đau khổ diển ra

Thì nên biết rỏ, thật ra vô thường

 

Hợp duyên, duyên hợp là thường

Mà trời đất tạo trên đưòng người đi

Có trong chốc lát cũng phi

Cũng bay, cũng biến, có chi lâu dài

 

Khổ đau hiện đến hằng ngày

Muốn cho đau đớn không đày đọa ta

Chỉ ta thấu rõ lòng ta

Tạo tâm thanh tịnh cho ra tu hành

 

Nghìn năm Phật đạo ghi rành

Ăn năm Sám hối Hồng danh tụng truyền

Tu hành, hạnh nguyện ta chuyên

Biết sai phải sửa ta nguyền trong tâm

 

Để không thêm tạo lỗi lầm

Để không sa đọa nghìn năm sâu dầy

Sai lầm biết đắng, biết cay

Phát tâm hối lỗi, sửa sai cho mình

 

Để hồn trong sạch, tinh anh

Để tâm sáng suốt tặng dành thế gian

Để cho thế giới thanh nhàn

Sáng soi, tỏ ngộ, không gian an lành.

               Lancaster General Hospital, Nov.24.06

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/hailoive.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang