Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
MỘT ĐƯỜNG VỀ
Trích từ tập thơ GIÓ BỤI

Tĩnh mịch cội bồ đề

Thanh vắng tận nguồn mê

Ở lại đây chi nữa

Sao không một đường về

Không, đã một đường về

Nơi đây chính hương quê

Hạt vàng ngâm nhạc khúc

Hoa trắng cả Tào khê

Cây trái này xum xuê!


 


Vào mạng: 11-1-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang