Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
MỞ LỐi VÔ HÀNH
Trích từ tập thơ GIÓ BỤI

Đừng sống trong lòng dĩ vãng

Tiếc chi những khối muộn màng

Gởi lại cho người năm tháng

Trả lại cho đời thời gian

Áo vàng khép trong thành trụ

Chân đi mở lối vô hành

Tâm không sẳn sàng đón nhận

Ba ngàn thế giới diệt sanh!


 


Vào mạng: 11-1-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang