Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

        Đừng Nói Nữa

Diệu Tuyền


 

Em ơi đừng nói nữa

Giọng em buồn làm đau đớn lòng anh

Im đi em, để thế giới an lành

Đừng nói nữa, em ơi đừng nói nữa.

 

Em biết không, lời nói ra phải lựa

Phải lọc lừa, đừng để khổ cho ai

Em nói lên để thức trắng đêm ngày

Làm đau khổ, cho bao người oằn oại.

 

Khi em nói, lòng em từng thấy ngại

Thấy rằng mình không giáo lý không em

Rằng em đây từng học phải tu hiền

Đừng cất tiếng nói lên rồi hũy hoại.

 

Trong đau Khổ, lời Phật xưa đã dạy

Nguyên nhân là tập đế, để em tu

Em có đâu dò dẫm để tu mù

Hãy tỏ lối mình đi mà diệt hết.

 

Tìm đạo lý, nghìn năm xưa đã biết,

Để tu hành, mà quên khổ đi em

Em sẽ vui trong giọng nói êm đềm

Đó là đạo, là con đường cứu khổ...

 

 Lancaster Pa. 04/10/03.

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/dungnoinua.htm

 

 

 


Vào mạng: 01-02-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang