Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Đời Và Tâm
 
Nguyễn Nguyệt
Pomaia, Italy May 10th 2009

Đời như những Dòng Sông

Và Tâm như Biển Đông.

Đời thì có đoạn, song

Tâm này vốn trường miên.

 

 Nước biển hay là sông

Vốn đồng tánh là ‘Không’;

Hỏi rằng nước dòng sông

Sao lại có đục trong?

 

Tánh nước như bản tâm,

Tướng nước như nghiệp nhân,    

 Nước thực chẳng đục trong,

Nhưng nghiệp quả bởi duyên!

Tâm thực tánh là không,

Nhưng hiện tướng chẳng hư. 

 

Xin đừng chấp lầm ‘Không’,

Bỏ mọi quả nghiệp sâu,

Mà đời hóa trầm luân.

 

Xin thường quán nghiệp duyên,

Và xin gắng tịnh tu,

Đ tâm chóng sạch trong;

Như là nước dòng sông

Tuy rằng có đục trong

Nhưng về chốn Biển Đông

Chẳng còn có sạch dơ.

 

Chân Tâm1 vốn là không,

Nhưng tự chẳng sạch trong3,

Như Châu Bảo trong quặng sâu

Phải lọc hết cặn nhơ,

Để về với Phật Tâm2.

 

1.         Chân Tâm hay Chân Như của chúng sanh:  như Nước Dòng Sông

2.         Phật Tâm của Chư Phật: như  Nước Biển Đông

3.         Vì Tâm chúng sanh bị lẫn cùng những vết nhơ từ vô thủy

Lời Việt của Bài thơ này có âm điệu như một bài hát và

được phỏng tác theo khởi ý của những bài thơ của ĐH TP & QTN.

 Kỷ niệm về bài pháp Tánh Tướng dung thông không đối nghịch.

******************************************************

Life and Mind

 Nguyet Nguyen

Pomaia, Italy May 10th 2009

 

Lives are like rivers,

And Mind like the Pacific Ocean;

Lifespan has a certain limit,

But Mind has continuity.

 

The ocean or rivers’ water,

All have the same empty nature;

[Emptiness of true existence];

But why is the water of rivers

Clear or Cloudy?

 

Water’s entity is like Mind’s nature

Water’s qualities are like Actions and Results,

Water’s nature is neither clear nor cloudy,

But Karmas and Results are dependent-arisings!

A being’s Mind is empty in nature,

But appearances to it seem so real;

 

Please don’t abide in annihilation,

Negating all accumulated karmas,

So that life becomes extreme suffering.

 

Please contemplate on karmas and dependent-arisings,

And try to purify our own minds,

In order to quickly eliminate all stains:

Like the waters of rivers,

Some are clear and others cloudy,

But after converging to the immense [Pacific] Ocean,

No longer do they have stains.

 

A being’s Mind1 is truly empty,

But itself is not a completely pure nature3,

Like the precious jewel in the ore,

We have to eliminate all stains

To attain the Buddha Mind2’s Nature.

 

1.          A being’s Mind is like the Water of Rivers

2.         The Buddha Mind is like the Water of the [Pacific] Ocean.

3.         Because a sentient being’s mind is together with adventitious stains.

The Vietnamese version of this poem has rhythms like a song &

The writer is inspired by the first idea from the TP and QTN’s poems

From the memory of the Dharma teaching of 2 truths as not contradictory!

  

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/phatdan/doivatam.htm

 


Vào mạng: 17-05-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang