Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

            Đời Tự Do

Thích Tuệ Nhật


 

Ngốc ngốc ngu ngu thế lại hay

Khôn khôn khéo khéo cực đêm ngày

Thua thua được được lòng không bận

Nhục nhục vinh vinh dạ chẳng cay.

Hứng hứng vui vui ca mấy tiếng

Ngao ngao ngán ngán hát đôi bài,

Buông buông bỏ bỏ tuồng danh lợi

Nhất nhất như như quảy gót hài.

(Phổ Quang 16/3/2007)

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/doitudo.htm 

 

 

 


Vào mạng: 12-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang