Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
ÐÌNH TIỀN TRONG CÕI THIÊN THẦN
Có gì ở giữa trần gian
Ðẹp hơn danh hiệu của ngàn pháp thân
Không môn hoá hiện bao lần
Cho sương khói phủ kín vầng trăng thiêng
Ảo mờ am cỏ tịch viên
Xoá đi huyễn ảnh tuỳ duyên giả hình
Tâm không gọi tiếng chân kinh
Đưa tay nhẹ đẩy vô minh tan dần
Ðôi hàng mi lệ ngâm ngân
Ðình tiền trong cõi thiên thần bay ra!

 


Vào mạng: 3-3-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang