Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Đâu Phải Là Ta

 Thân này đâu phải là ta

Bởi duyên, tứ đại hóa ra thân này

Đứng đi, chân lý hiển bầy

Sinh, già bệnh tử: hết ngày là đêm

 

Ý này đâu phải là tâm

Chợt yêu, chợt ghét nẻo lầm đường mê

Vướng trong đau khổ mọi bề

Sáu căn, sáu cửa; lối về là đâu?

 

Đoạn trường, dâu bể, bể dâu

Suốt thiên thu nhuốm mê sâu khôn cùng

Ngẫm suy: muôn nỗi hãi hùng

Bước ra chấp ngã một đường thênh thang.

 


Vào mạng: 1-7-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang