Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

      Đạo Phật

Diệu Tuyền


 

Năm xưa dưới cội bồ đề

Thế tôn thành Phật nguyện thề vô sanh

Làm người Phật tánh đã đành

Thế gian muôn loại tâm lành như nhau

 

Tinh hoa Phật giáo nhiệm mầu

Để người quán chiếu thâm sâu đạo lành

Làm người thường tánh tham sanh

Si mê, sân hận để sinh luân hồi

 

Khổ đau chất chứa ngập trời

Cho ai ngồi lại nghe lời dạy khuyên

Ngục tù giăng mắc đảo điên

Thế gian hổn loạn, không chuyên tu hành

 

Ra đời cứu độ đã đành

Pháp luân Phật chuyển vô sanh luân hồi

Cốt tủy đạo Phật là lời

Trong kinh truyền lại cho đời mai sau

 

 Tu hành hạnh nguyện cùng nhau

 Tuân theo giới luật, trước sau vẹn toàn

 Bỏ ác, lập thiện chung đoàn

 Không theo, không dục mà hoàn về tâm

 

 Hiền lành, đạo đức trăm năm

 Không gỉa, không dối, độc thâm tâm hồn

 Trở về tâm, hết bồn chồn

 Xa rời sanh tử, mất còn mai sau

 

 Để đời không thấy đớn đau

 Không đòi công đức, không sao luân hồi

 Lập thiện vô lậu là lời

 Từ bi trí tuệ, nghìn đời Phật khuyên

 

 Làm người luôn giử tâm hiền

 Tạo lành, bỏ ác, không liền tử sanh

 Trí huệ sáng suốt tinh anh

 Không sanh, không tử, không sanh luân hồi.

                   Lancaster. Pa. Nov. 21.06

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/daoPhat.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang