Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

   Chuyển Lời Cùng Con

Diệu Tuyền


 

Âm thanh vọng nửa lừng trời 

Kinh khuya Thầy tụng chuyển lời cho con

Nghe như những tiếng gọi hồn

Trở về, thôi hết chập chờn nổi trôi

Lòng như xao xuyến bồi hồi

Con về ngồi lại, quán, bồi tấm thân

 

Tìm nghe tiếng nói tâm thần

Chính mình trong đó, ngu đần hay không

Lắng nghe tiếng nói trong lòng

Rằng mình đang sồng thật lòng thanh lương ?

Cuộc đời vốn dỉ vô thường

Mình còn tham luyến con đường đã qua

 

Rằng mình còn có cái ta

Cao hơn người lạ, kẻ xa bên ngoài

Rằng mình còn có đoái hoài

Thương mình như chính thương loài người không ?

 

Trời sanh thế giới không đồng

Trong lòng mình có một lòng xớt chia

Những gì có thể chia lìa

Những gì có thể thí ra cho người.

Trở về nhìn lại trong đời

Từ xưa, mình có đúng lời Phật khuyên

 

Để đi trên sáu xe hiền

Trên đường lục độ của miền trần gian

Hay trên thế giới hoang đàng

Vào nơi cảnh khổ thế gian đau buồn

Trở về quán lại cỏi hồn

Âm thầm dừng lại, hết bồn chồn thân.

 

Lancaster General hospital

Tết Giáp Thân làm việc

01/22/04.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/chuyenloicungcon.htm 

 

 

 


Vào mạng: 22-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang