Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Cho tôi mơ…

 •  

  Cho tôi vài phút mơ thôi,

  Vì lòng tôi quá bồi hồi vấn vương.

  Ước mơ sống cỏi tình thương,

  Chúng sinh ở khắp bốn phương thuận hoà.

  Kẻ trên, người dưới một nhà,

  Bất đồng tôn giáo đổi ra làm lành,

  Biên cương hết khỏi tranh dành,

  Nhân dân an lạc, cơm canh ấm lòng.

  Trên không trời sáng, mây hồng,

  Cỏ cây tươi thắm kết bông bốn mùa.

  Mọi người hết cảnh ganh đua,

  Kiện thưa đem bán để mua hiền hoà.

  Quay về an trụ một toà,

  Tây Phương thế giới Ta Bà là đây.

   


  Vào mạng: 3-6-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang